Politiek nieuws


Plaatsing  
 
01-03-2009  

Open brief LA over: Mogelijkheden Kolkschool

  ALMELO - Leefbaar Almelo stuurde een 'open brief' aan de gemeenteraad en het college van B&W met vragen over de mogelijke huisvesting van een culturele organisatie in de op termijn vrijkomende Kolkschool aan de Bornerbroeksestraat.
Lees verder...

 
02-03-2009  

PvdA-vragen over: Minima en 'gat' Grotestraat

  ALMELO - De vragen van de PvdA-fractie aan B&W gaan deze keer over het 'gat' tegenover Talamini en het instellen van een subsidiemeter voor minima op de website van de gemeente Almelo.
Lees verder...

 
02-03-2009  

CDA-vragen over: Kredietcrisis, werk en onderwijs

  ALMELO - De fractie van het CDA richt haar vragen aan B&W deze keer over o.a. de kredietcrisis, en onderwijs en werkgelegenheid.
Lees verder...

 
02-03-2009  

VVD-vragen over: Innovatiekracht

  ALMELO - De fractie van de VVD wil van B&W weten hoe het na twee jaar plannen nu zit met de Twentse en Almelose innovatiekracht.
Lees verder...

 
05-03-2009  

Besluitenlijst college van B&W dd 03-03-2009

 

ALMELO - Collegebesluiten van deze week waaronder voorbereidings- besluit diverse bestemmingsplannen.


Besluitenlijst B&W dd 03-03-2009

 
06-03-2009  

Raad praat over Voedselbank en Stadsbank

  ALMELO - De politieke partij Almelo's Liberaal Alternatief (ALA)heeft de problematiek van de voedselbank op de politieke agenda gezet.
Dinsdag 10 maart a.s. om 19.30 uur zal het bestuur van de Voedselbank Almelo een korte presentatie houden tijdens de informatieve raadsvergadering.
De agendering van het onderwerp wordt gesteund door meerdere raadsfracties.
Aansluitend buigt de raad zich over de Stadsbank.
Lees verder...

 
07-03-2009  

Gemeenteraad wijzigt vergaderschema

 

ALMELO - De gemeenteraad heeft haar vergaderwijze geëvalueerd en op basis daarvan besloten het anders aan te pakken. Vanaf 17 maart 2009 is er om de week een raadsvergadering. Dus geen voorbereidende raden meer.

De nieuwe werkvorm zorgt voor meer vaart in het besluitvormingsproces en biedt daarnaast meer flexibiliteit. De informatiebijeenkomsten blijven wel bestaan.Deze nieuwe vorm moet zich in het komende jaar verder ontwikkelen. De raad wil uiteindelijk bereiken dat agendapunten zich niet hoeven aan te passen aan de vergadervorm maar dat de vergadervorm zich aanpast aan de aard van de agendapunten. Het ene agendapunt heeft nu eenmaal meer aandacht nodig dan het andere.

 

 
09-03-2009  

Vragen LA over signalen uit de samenleving

  ALMELO - De fractie van Leefbaar Almelo heeft de nodige vragen aan het college van B&W en Raadspresidium over tal van juridische vraagstukken die er zijn over het al dan niet terecht verlenen van vergunningen of juist het onthouden er van.
Zo wil de fractie o.a. weten of onderzoeker KPMG door burgers aangedragen onderwerpen heeft geweigerd om te onderzoeken.
Lees verder...

 
11-03-2009  

Besluitenlijst college van B&W dd 10-03-2009

 

ALMELO - Collegebesluiten van deze week - de besluiten komen nog ter goedkeuring op de agenda van de gemeenteraad.


Besluitenlijst B&W 10-03-2009

 
13-03-2009  

VVD-vragen over vertrek STODT uit Almelo

 

Voorzitter

De VVD-fractie is enthousiast over het feit dat er een regionaal initiatief ontstaat waar vervolgens nieuwe kansen ten aanzien van (regionale economische bedrijvigheid en werkgelegenheid zullen ontstaan. Tevens zal het initiatief bijdragen aan positieve regionale uitstraling op het gebied van industriebeleid, technostarters etc.

Echter de VVD-fractie is minder enthousiast over de sluiting van de vestiging van STODT in Almelo.
De vestiging beschikt over een waardevolle fysieke infrastructuur en inrichting die mogelijk behouden kan blijven voor Almelose bedrijven en kennisinstellingen.
Almelo kan zich onderscheiden met de vestiging van STODT en kan bedrijven, studenten en leerlingen in de maakindustrie een waardevolle infrastructuur en pakket van faciliteiten bieden.

De VVD-fractie heeft de volgende vragen:

Worden de mogelijkheden onderzocht om de huidige STODT vestiging en faciliteiten te behouden als satelliet vestiging van de STODT als fysiek onderdeel van de IPC in Hengelo?
zo ja welke afspraken worden daarover gemaakt?
zo nee wat is daarvan de reden?

Worden de mogelijkheden onderzocht om de huidige STODT vestiging en faciliteiten te behouden als zelfstandig kenniscentrum voor Almelose en (regionale) bedrijven studenten, leerlingen?

De VVD fractie

G.H. van Woudenbergh

 
15-03-2009  

CDA-vragen over diensverlening, communicatie...

 

 

Dienstverlening
De CDA fractie heeft meerdere malen de communicatie van het stadhuis aan de orde gesteld. De laatste keer dat wij hierover een vraag hebben gesteld was d.d. 17 november jl. Onze vraag betrof toen de procedure die gevolgd wordt ten aanzien van binnengekomen vragen en klachten per mail.

Helaas moeten wij constateren dat er tussen de procedure en de werkelijkheid enige discrepantie zit. Graag willen wij u een paar voorbeelden geven.

A. Brief over werkzaamheden in de ns-tunnel aan uw college gemaild d.d. vrijdag 5 december 2008, wordt als ontvangen geregistreerd op dinsdag 9 december 2008. Tot vandaag hebben wij geen reactie mogen ontvangen.
B. Brief over het landbouwverkeer door de stad naar het college gemaild d.d. woensdag 4 februari 2009, wordt als ontvangen geregistreerd op dinsdag 17 februari 2009.
C. Klachten per mail over het niet ontvangen van het gemeentenieuws via de weekkrant worden na een ontvangstbevestiging niet verder beantwoord.

Ook hebben wij geconstateerd dat na het verzenden van de gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen er de volgende dagen een extra drukte ontstaat bij de gemeentelijke loketten, waardoor er lange wachttijden zijn van meer dan 1,5 uur.

Wij stellen u hierbij de volgende vragen:
1. Bent u op de hoogte over deze gang van zaken?
2. Wat is de oorzaak van het grote tijdsverschil tussen ontvangst en registratie?
3. Is een flexibele/vervroegde openingstijd en/of extra loketten bij verwachte drukte een oplossing ter voorkoming van de lange wachttijden?
4. Is een heroverweging en verbetering van de vastgestelde procedure over klachten en meldingen niet op zijn plaats?
5. Wilt u in de procedure, extra aandacht besteden aan de bewaking van de beantwoording en de communicatie met en van de diverse afdelingen?

Godsdienstonderwijs
In de wet is geregeld dat het openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging. Ouders hebben het recht voor hun kinderen lessen godsdienst of humanistisch vormingsonderwijs te vragen op openbare scholen. Deze facultatieve lessen onder schooltijd geven mede vorm aan het pluriforme karakter van het onderwijs en dragen bij aan het bevorderen van burgerschap in de Nederlandse samenleving.

Het Rijk stelt vanaf het schooljaar 2009/2010 geld beschikbaar voor leraren godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs. Deze subsidie wordt verstrekt aan de betreffende humanistische dan wel religieuze organisaties of kerken. Op dit moment zijn gemeenten vrij om subsidie te verstrekken. De gemeente Almelo is daar in 2004 na een financiële heroverweging mee gestopt.

Onze vraag is:
Wilt u er bij het OPOA op aandringen met gebruikmaking van de nieuwe financiële mogelijkheden opnieuw levensbeschouwelijk onderwijs aan te bieden?

Meulenbeldlaan
De hele maand oktober 2008 was gepland voor het werkzaamheden aan de riolering. Dit soort werkzaamheden zorgen voor overlast maar omdat dit meestal maar een paar weken is, hebben de burgers daar begrip voor.

De werkzaamheden beslaan echter geen maand maar duren al meer dan een half jaar. En het werk is nog niet af. De Meulenbeldlaan is weer opengesteld voor het verkeer maar putten en de zijwegen kennen dusdanige hoogteverschillen dat die door veel auto’s te hoog zijn met schade als gevolg. “sluipverkeer” door de wijk is het gevolg.

Naast signalen over de verkeersveiligheid bereiken ons ook signalen dat de vertragingen niet worden gecommuniceerd met de buurt.
1. Wat is de reden van de vertraging?
2. Wanneer is het werk afgerond?
3. Waarom heeft u het niet gecommuniceerd?
4. Heeft u reacties van buurtbewoners gehad en wat heeft u hiermee gedaan?
5. Is het u bekend dat voetgangers en fietsers ernstige hinder ondervinden van de grote hoogte verschillen tussen trottoirs en wegdek en wegdek Meulenbeldlaan en de zijwegen?
6. Is het u bekend dat auto’s schade oplopen door de grote hoogte verschillen in wegdek tussen Meulenbeldlaan en zijwegen?

 
15-03-2009  

PvdA-vragen over 'Dolle Pret' en wildgevaar

  Gelet op de vragen van de PvdA-fractie gaat deze er vanuit dat kinderspeelparadijs 'Dolle Pret' en partycentrum 'Aylin' twee verschillende bedrijven zijn van exploitante ter Avest.
Toch vreemd, juridisch en fiscaal één bedrijf zegt de juridisch adviseur. Zou de PvdA-fractie niet beter ook eens bij mevrouw ter Avest langs kunnen gaan om informatie te vergaren?
Lees verder...

 
16-03-2009  

VVD-vragen over aanbesteding elektr. fietsen

  ALMELO - De VVD vraagt zich af waarom de levering van 500 à 600 elektrische fietsen wordt gegund via Welzorg aan een bedrijf in Nijmegen en niet aan Almelose ondernemers. De fractie heeft er tal van vragen over.
De VVD is nog iets vergeten te vragen aan het college van B&W, namelijk hoe zit het met de service en reparatie? Moet daarvoor Welzorg worden gebeld en komt er dan een monteur aan huis? Zo ja, binnen welk tijdsbestek? etcetera, etcetera...
Lees verder...

 
18-03-2009  

Nog geen geld voor de voedselbank

 

ALMELO - Het initiatiefvoorstel van ALA-raadslid Gijs Stork om de Voedselbank Almelo te ondersteunen met een startkapitaal van 10.000 euro werd nog even aangehouden. De fracties van PvdA, CDA en VVD wilden nog geen oordeel geven. Binnen zes weken buigt de raad zich opnieuw over het voorstel.

De raadsleden van de oppositiepartijen ALA, SP, GroenLinks, Leefbaar Almelo en AOV gaan vrijdagmiddag 20 maart vanaf 15.15 uur wel helpen bij het uitdelen van voedselpakketten in de voormalige Plus Markt aan het Weth. van Dronkelaarsplein 4. Het raadslid voor de Christen Unie had tot zijn spijt al andere verplichtingen, maar haalt dat waarschijnlijk op een andere vrijdag in.

 
18-03-2009  

Besluitenlijst college van B&W dd 17-03-2009

 

ALMELO - Collegebesluiten van deze week - de niet gemandateerde besluiten komen nog ter goedkeuring op de agenda van de gemeenteraad.


Besluitenlijst B&W 17-03-2009

 
20-03-2009  

Stadsgesprek PvdA over brede buurtschool

 

ALMELO - De PvdA afdeling Almelo houdt maandag 30 maart een stadsgesprek met als thema de Brede Buurt School. De inleiding voor dit gesprek wordt verzorgd door Marja Van Pluur en Wim Oude Vrielink. Aansluitend is er een forumdiscussie met de staatssecretaris van Onderwijs Sharon Dijksma. De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 tot 21.00 uur in de Almelose Bibliotheek aan Het Baken en iedereen is welkom.

 

 
20-03-2009  

Politiek actief tijdens Make a Difference Day

 

ALMELO - Tijdens het weekend van 'Make a Difference Day' zijn ook Almelose politici in de weer om een handje toe te steken. Zo waren vrijdagmiddag de oppositiepartijen actief bij het vullen en uitdelen van voedselpakketten bij de Voedselbank aan het Weth. van Dronkelaarplein en zaterdag gaat de fractie van het CDA naar de kinderboerderij aan de Ledeboerslaan om de moestuin er weer toonbaar uit te laten zien. Dat schoffelen en spitten is politici ook wel toevertrouwd. Mooie gelegenheid voor de burgers om zondagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur bij de kinderboerderij het resultaat te gaan bekijken. Vergeet dan vooral niet om ook bij de zo juist geboren lammetjes langs te gaan.

 
20-03-2009  

Sharon Dijksma bij stadsgesprek PvdA

 

ALMELO - De PvdA afdeling Almelo houdt maandag 30 maart een stadsgesprek met als thema de Brede Buurt School. De inleiding voor dit gesprek wordt verzorgd door Marja Van Pluur en Wim Oude Vrielink.

Aansluitend is er een forumdiscussie met de staatssecretaris van Onderwijs Sharon Dijksma. De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 tot 21.00 uur in de Almelose Bibliotheek aan Het Baken en iedereen is welkom.
 

 
21-03-2009  

Onduidelijkheid troef in zaak 'Dolle Pret'

  ALMELO - Het blijft gissen waarom burgemeester Knip meent dat eigenaresse ter Avest van kinderspeelparadijs 'Dolle Pret' in overtreding zou zijn bij het organiseren van de Hollandse Avond. Normaal organiseert ter Avest dit soort avonden in de bovenzaal van de uitgaansgelegenheid op industrieterrein 't Noordbroek. Door de verwachte drukte verlegde zij die activiteit naar de hal beneden. Volgens burgemeester Knip zouden in de bovenzaal maximaal 600 bezoekers mogen worden ontvangen en deze was zeer ontstemd toen hij vernam dat ter Avest de activiteit had verplaatst.
Lees verder...

 
22-03-2009  

VVD overlegt over Regio Twente

 

ALMELO - De VVD in de Regio Twente kwam zaterdagmorgen bijeen in het Polmanstadion om de toekomst voor de regio te bespreken. Politiek leider Mark Rutte liet het op het laatste moment afweten voor een radiodiscussie met oud- minister Rudink over de maatregelen die nodig zijn om de kredietcrisis te bestrijden en welke de economie weer op stoom kunnen brengen.

Dagvoorzitter Gerrit van Woudenbergh heette de aanwezigen welkom in het bijzonder 2e kamerlid Han ten Broeke en provinciaal gedeputeerde Job Klaassen. De VVD-bijeenkomst op regionaal niveau had als doelstellling na te denken over het ontwikkelen van een gezamenlijk VVD-verkiezingsprogramma in de Regio Twente, in het speciaal de onderwerpen Mobiliteit, Economie en Ruimtelijke Indeling. Een heikel punt daarbij is de woningbouw in stad en ommeland.

< Gedeputeerde Job Klaassen en kamerlid Han ten Broeke (Haaksbergen) 

Fotoreportage (7 foto's)...

 
23-03-2009  

VVD maakt zich zorgen over binnenstad

 

ALMELO - De VVD-fractie maakt zich ernstig zorgen betreffende de investeringen in de vernieuwingsdrift van de binnenstad. Achmea Vastgoed dat honderden miljoenen wil investeren, is namelijk een dochter van het verzekeringsconcern Eureka en deze heeft onlangs een miljardenverlies bekend gemaakt.

Volgens een woordvoerder van Achmea Vastgoed loopt het zo'n vaart niet, omdat Achmea Vastgoed voornamelijk bouwt in opdracht van beleggers zoals pensioenfondsen. Echter die hebben natuurlijk ook te maken met dalende aandelen en afschrijvingen. In de bijlage de brief van de VVD. 


Brief aan B&W over investeringen Achmea

 
24-03-2009  

PvdA vragen over afspiegeling ambtenarenbestand

  ALMELO - De PvdA-fractie vindt dat het ambtelijk apparaat van de gemeente een afspiegeling van de Almelose samenleving moet zijn. Het wil daarom van het college van B&W weten of er vorderingen zijn gemaakt.
In het verleden antwoordde het college altijd dat er geen lijstje wordt bijgehouden hoeveel allochtone medelanders in dienst van de gemeente zijn en op welke functies.
Lees verder...

 
24-03-2009  

PvdA-vragen: Violierstraat en Hedeman

 

Herinrichting Violierstraat

De komst van de Nijreessingel heeft er voor gezorgd dat de verkeersintensiteiten op de Violierstraat veranderd zijn. Er is toegezegd dat de straat heringericht zou worden als de werkzaamheden van Almelo verdiept afgerond zouden zijn. Inmiddels naderen deze werkzaamheden haar einde. De fractie van de PvdA heeft hierover de volgende vragen. Is er reeds een plan opgesteld voor de herinrichting? Is er reeds een tijdspad bekend? Is er budget gereserveerd voor de herinrichting? Kan het college aangeven wanneer en op welke manier de bewoners betrokken worden bij de plannen?

Verkeerssituatie Winkelcentrum Hedeman

Sinds enige tijd is het winkelcentrum in de nieuwe wijk Hedeman op het Sluitersveld geopend. Bewoners geven aan erg tevreden te zijn over de functies en faciliteiten van het winkelcentrum. Echter, de afwikkeling van het verkeer rondom het winkelcentrum en de parkeerplaats laat nog wel iets te wensen over. De fractie van de PvdA heeft hierover de volgende vragen. Is het college bekend met de moeizame verkeers afwikkeling op drukke momenten rondom het winkelcentrum? Zo ja, heeft het college reeds initiatieven ontwikkeld om de verkeersafwikkeling soepeler te laten verlopen? Zo nee, is het college bereid zich van de situatie ter plekke op de hoogte te stellen? Is het college bereid om te onerzoeken, als dit niet al reeds gebeurd is, hoe een soepeler afwikkeling van het verkeer op genoemde locatie gerealiseerd kan worden?

De fractie van de PvdA
 

 
26-03-2009  

CDA/PvdA wil aanpak geluidsoverlast horeca

  Het College van Burgemeester en Wethouders
Stadhuisplein 1
7607 EK ALMELO

Betreft: notitie aanpak geluidsoverlast horeca

Geacht college,

Op 3 februari jl. heeft uw college een notitie en stappenplan aanpak geluidsoverlast horeca vastgesteld.

De notitie heeft tot doel de afspraken die eerder zijn gemaakt tussen de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu, de afdeling Veiligheid en Hulpverlening, Markt en Haven en de politie, duidelijk vast te leggen en waar nodig bij te stellen.

Daarnaast wordt een eenduidig stappenplan voorgesteld om de overlast veroorzaakt door horeca-inrichtingen adequaat en consequent aan te pakken.
Het stappenplan is besproken met de wijkteamcoördinator, Bijzondere Wetten, de politie Almelo en vertegenwoordigers van het wijkplatform.
Lees verder...

 
26-03-2009  

Dijksma komt niet, geen stadsgesprek PvdA

 

Het stadsgesprek over de brede buurtschool georganiseerd door de PvdA Almelo op maandagavond 30 maart as gaat niet door. De reden daarvoor is dat op diezelfde avond de Partij van de Arbeid voor een landelijk congres bijeen komt in Utrecht. Daar zal worden gesproken over de plannen van het kabinet om de economische crisis aan te pakken. De oorspronkelijke gast voor het stadsgesprek staatssecretaris Sharon Dijksma zal die avond het congres bijwonen en kan dus niet in Almelo zijn.

We hopen dat binnen afzienbare tijd het stadsgesprek alsnog doorgang kan vinden.

 
30-03-2009  

CDA vragen over omgevingsdiensten

 

De CDA fractie heeft al eens eerder vragen gesteld over de zgn. omgevingsdiensten. De CDA fractie heeft begrepen, dat de verplichte deelname aan regionale omgevingsdiensten nu van tafel is. In plaats hiervan krijgen lokale overheden te maken met kwaliteitseisen waaraan zij moeten voldoen bij vergunningverlening, handhaving en toezicht. Wij hebben de volgende vragen;

a) in hoeverre is over de opzet van omgevingsdiensten al gesproken in regioverband, netwerkstadverband of met andere gemeenten?

b) hoe staat u als wethouder/college tegen mogelijke omgevingsdiensten?

c) hoever bent u als organisatie als in 2010 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt ingevoerd?


 

 
30-03-2009  

PvdA over spreeuwenoverlast en crisis

  De wijk Nieuwland wordt al wekenlang geteisterd door een grote verzameling van duizenden spreeuwen. Ze krioelen even voor zonsondergang door de lucht, trekken iedere avond tientallen toeschouwers naar de parallelweg langs de Nijreessingel om zich vervolgens te nestelen in de bomen aan de rand van het bos. Een prachtig gezicht, echter de vogelpoep die ze in de omgeving laten vallen, laat iedere dag hun sporen na. Daar hebben de bewoners in de omgeving veel last van: stank, gladheid, vieze straten, vies buitenmeubilair, auto´s wassen is zinloos want de volgende dag zitten ze er weer compleet onder. Dergelijke plagen waren begin vorig jaar onder meer in Zwolle, Franeker en Zeebrugge en thans ook in Leiden. Daar wordt op dit moment geëxperimenteerd met nepuilen op lange latten om de beesten schrik aan te jagen. Is uw college bereid om mee te denken aan een oplossing om de buurt van dit probleem te verlossen?
Lees verder...

 
30-03-2009  

VVD vragen kunstwerkplaats

  Betreft: Kunstwerkplaats

Geacht College,

De VVD is voorstander van een beleid waarbij leegstaande ruimtes tegen een redelijke vergoeding beschikbaar worden gesteld aan kunstenaars, onder het voorbehoud dat dit niet ten koste gaat van huurders die tegen een marktconforme prijs een deel van het pand huren, of van andere gebruikers die met de (vorige) eigenaar afspraken over dit gebruik hebben gemaakt.

De column van hoofdredacteur Han Pape van weekblad De Roskam d.d. 27 maart jl. (pagina 3) over het vestigen van de Kunstwerkplaats in het pand waar De Roskam reeds is gevestigd, roept daarom bij de VVD-fractie de volgende vragen op:

Lees verder...

 
30-03-2009  

ALA vragen over bestemmingsplan Paradijs

  ALMELO - De Raadsfractie van het Almelo's Liberaal Alternatief zet vraagtekens bij de plannen van het college van B&W om het bestemmingsplan Oost-Hofkamp Paradijs aan te passen om delen toe te voegen aan het bebouwde gebied. Ook wil het college toestemming geven om op het landgoed Het Paradijs van projectontwikkelaar Voskamp Vastgoed de bouw van twee villa's mogelijk te maken. Tegen de plannen zijn 33 zienswijzes ingediend.
Lees verder...

Archief
Terug naar vorige pagina