Politiek nieuws


Plaatsing  
 
02-02-2016  

LAS en PVA bezochten de Voedselbank

 

ALMELO – Vertegenwoordigers van de raadsfracties LAS en PVA brachten een werkbezoek bij de Voedselbank Almelo op de hoek Bornerbroeksestraat/Arendsboersweg. Geïnformeerd werd hoe de Voedselbank omgaat met het stijgende aantal burgers dat een beroep moet doen op de Voedselbank en welke criteria daarbij worden gehanteerd.
Er kan door inwoners van Almelo maximaal 3 jaar een beroep worden gedaan op de Voedselbank waarbij om het half jaar wordt gekeken of men nog aan de criteria voldoet. Zo moet bijvoorbeeld één zelfstandig wonend persoon het netto besteedbare inkomen overhouden van 180 euro per maand om rond te komen.
Het toelatingscriterium is dus 110,00 euro + 70,00 euro, na aftrek van vaste lasten. 
Een gezin van 3 personen is dan; 110,00 + 70,00 + 70,00 + 70,00 = 320,00 euro, enzovoort. Gezinnen met kinderen krijgen bij de beoordeling voorrang. Elke 1e en 3e vrijdag van de maand is er intake bij de Voedselbank Almelo voor stadgenoten in nood.

Als bewijs kunnen papieren van de schuldhulpsanering helpen bij de aanvraag of anders een financieel overzicht van de huishoudingskosten gedurende de laatste 3 maanden. (bankafschriften, inkomensformulieren, overzicht vaste lasten et cetera)

Stijgend aantal
De laatste jaren is het aantal gezinnen/personen dat een beroep doet op de Voedselbank flink gestegen. Momenteel krijgen 220 gezinnen (± 600 personen) wekelijks hulp via de Voedselbank. Opvallend het stijgende aantal ZZP’ers terwijl het aantal ouderen juist achterblijft. Volgens de vrijwilligers van de Voedselbank vanwege valse schaamte. Er is dus nog wel verborgen armoede achter menige voordeur.

Vrijwilligers en giften
Vrijwilligers en giften van bedrijven en particulieren houden Voedselbank Almelo overeind. De gemeente Almelo doet er geen cent bij maar verwijst wel cliënten via de sociale dienst naar hulp via de Voedselbank.
De huisvestingskosten in de voormalige St. Egbertuskerk bedragen 40.000,00 euro op jaarbasis.

De ‘droge’ voorraad voedsel bedraagt twee maanden. Verse groente komt vooral van de eigen moestuin waarvan de grond beschikbaar werd gesteld door de woningbouwcorporaties. AOC Oost is eveneens een van de toeleveranciers van verse groente die door leerlingen wordt gekweekt. Ook de lokale middenstand zorgt voor aanvoer van ‘droog’ voedsel en verse waren en de uitgifte gaat volgens het principe ‘first in – first out’ om de houdbaarheidsdatum niet te overschrijden. Zo nodig wordt ingekocht indien de kas het toestaat. Samen met een diëtiste wordt wekelijks gekeken hoe de voedselpakketten kunnen worden samengesteld en er wordt getracht minimaal twee voedzame maaltijden per week te realiseren.
De vrijwilligers van de Voedselbank werken zich dus onbezoldigd een slag in het rond om stadgenoten met financiële problemen te helpen. Elke vrijdagmiddag is het dus een lange rij voor de St. Egbertuskerk om een voedselpakket op te halen en dat zou anno 2015 in Nederland eigenlijk onnodig moeten zijn.
Bron: PVA/LAS

 
16-02-2016  

Wat wil de raad met het oude stadhuis?

 

ALMELO – De toekomst voor het oude stadhuis van Almelo is nog ongewis. Het college van B&W deed geen aanbeveling en legde vier scenario’s voor aan de gemeenteraad waar het niet kan teren op een meerderheid. Opvallend is dat de nieuwe coalitiepartner ChristenUnie zich dinsdagavond tijdens het politiek beraad uitsprak voor hergebruik met het realiseren van 84 appartementen (huur en koop), culturele activiteiten in de oude Burgerzaal en aanvullende activiteiten als wellness/fitness en horeca, terwijl collegepartij CDA het laatste bouwwerk van architect J.J.P. Oud wil slopen. Coalitiepartners PvdA en SP weten het nog niet. De laatste hield zelfs de monden stijf dicht.
Het CDA krijgt voor sloop steun van de VVD (3 zetels) en de raadsleden De Olde en Çete en vormt daarmee krap een derde (11 zetels) van de gemeenteraad.
De ChristenUnie kan bogen op steun van de eenmansfracties GroenLinks, Leefbaar Almelo, Almelo Centraal en de raadsleden Gerritsen en Isendoorn en komt daarmee op 7 zetels. De fracties LAS (5) en D66 (2) neigen naar hergebruik maar weten het nog niet zeker. LAS stelde bovendien aan de kaak dat de offerte voor een asbestsanering dateert uit 2014 en werd gedaan door een niet- gecertificeerd bedrijf. Over de werkelijke kosten is dus onzekerheid, zowel bij sloop als hergebruik.
Van belang in deze ook, het verzet van de erven Oud en instanties als Bond Heemschut en Cuypers Genootschap die strijden voor het behoud van het bouwwerk van de ooit zo bejubelde architect. 
Gelet op de uiteen lopende meningen in de raad, zal het college van B&W alsnog een concreet voorstel moeten lanceren.

 
17-02-2016  

Deel raad hekelt bemoeizucht provincie

 

ALMELO – De provincie als meerderheidsaandeelhouder van het XL Businesspark Twente en koper van overtollige grond in Almelo Noord werd dinsdagavond tijdens het politiek beraad van de gemeenteraad van Almelo deels met scepsis ontvangen. Zo ziet raadsnestor Stork (LAS) niets in de provinciale aankoop van 173 ha grond in het ter ziele gegane stadsuitbreidingsplan Waterrijk om er 3 gigantische melkveehouderijen te vestigen die elders moeten wijken voor natuurplannen. ‘Als dat zou moeten, kan Almelo die grond zelf ook wel verkopen aan die boeren’, aldus Stork. Stork ziet bovendien kansen om dit te combineren met het plan voor de aanleg van een Dorpslandgoed en de aanleg van een zonnepanelenpark in de noordflank van Almelo.
Raadslid Hümmels (LA) noemde de provincie juist een probleemveroorzaker en merkte op: ‘Verkoop ze heel Almelo, dan zijn we er vanaf’. Volgens Hümmels en een aantal andere fracties is de provincie van alles te verwijten omdat het de afgelopen decennia te weinig regie voerde bij woningbouwplannen en bedrijfsterreinen in de regio Twente als geheel.

 
21-02-2016  

PvdA zet vraagtekens bij eigen bijdrage Wmo

  ALMELO – Raadslid Marjolein Wessels (PvdA) heeft de nodige vragen aan het college van B&W over de eigen bijdrage voor voorzieningen uit de Wmo. Feit is dat er veel geld op de plank blijft liggen omdat velen de eigen bijdrage niet kunnen betalen of zelfs onbekend zijn met de voorzieningen die de Wmo biedt. Wessels wil dus weten hoe partijgenote en wethouder Anja Timmer de Almelose burgers beter informeert.
Lees verder...

 
22-02-2016  

Zorgen PvdA over onveiligheid Titus Brandsmahof

  ALMELO – De Inspectie Volksgezondheid kwam onlangs met een vernietigend rapport over de veiligheid van hulpbehoevende ouderen in de Titus Brandsmahof. De SP stelde inmiddels Kamervragen en wil van de minister weten waarom zorginstelling CarintReggeland niet onder toezicht is gesteld.
De PvdA-fractie in Almelo wil van het college van B&W er aan doet om de zorg in de Titus Brandsmahof weer op peil te krijgen.
Lees verder...

 
23-02-2016  

LAS wil meer tijd brandveiligheid Dolle Pret

  ALMELO – Raadslid Jan Hammink (LAS) wil dat het college van B&W exploitante Ter Avest van Kinderspelparadijs Dolle Pret meer tijd gunt bij de realisatie van de jongste brandveiligheidseisen van de gemeente. Dolle Pret moet o.a. flinke investeringen doen in een gecompliceerd alarmsysteem dat nog in geen enkele Almelose uitgaansgelegenheid is geïnstalleerd.
Het college van B&W heeft als einddatum 14 maart gesteld en daarbij een dwangsom aangekondigd die kan oplopen tot 15.000 euro. Hammink wil dat het college rekening houdt met de onderneemster die aangeeft e.e.a. uiterlijk 1 juli te kunnen realiseren. Hammink stelt in deze dat de bereidwilligheid er is en het belang van het realiseren van de jongste brandveiligheidseisen belangrijker is dan het innen van een dwangsom en/of sluiting van Dolle Pret per 14 maart. Hammink wijst in deze ook fijntjes op de brandonveiligheid van de gemeentelijke parkeergarages. Een probleem waarvoor het college van B&W drie jaar de tijd neemt.
Lees verder...

 
26-02-2016  

Raadsnestor ergert zich over juridisch geklungel

  ALMELO – Raadsnestor Gijs Stork heeft het helemaal gehad met het juridisch geklungel van het college van B&W inzake de aanvraag van de Stichting Cuypersgenootschap en het erfgoedgenootschap Heemschut inzake het verzoek het oude stadhuis te benoemen tot gemeentelijk monument. De aanvragers wezen in hun verzoek op het rapport van de provinciale monumentencommissie Het Oversticht dat concludeerde dat het gebouw zeker monumentale waarden bezit. Het college negeerde echter het verzoek en moet nu alsnog door een uitspraak van de Rechtbank Overijssel een besluit nemen. LAS-voorman Stork vreest dat door dit geklungel ernstige vertraging optreedt betreffende een te nemen besluit over de toekomst van het laatste door architect J.J.P. Oud ontworpen gebouw.
Lees verder...

Archief
Terug naar vorige pagina