Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
08-02-2019  

LAS wil op de barricaden voor Rechtbank Almelo

 

ALMELO/DEN HAAG – Een tekort van 50 miljoen euro bij de Raad voor de Rechtspraak en een onderzoeksrapport van de Boston Consultancy Groep (BCG) hoe dat probleem te tackelen heeft de raadsfractie van Lokaal Almelo Samen (LAS) alert gemaakt. BCG ziet geen mogelijkheden het tekort te dichten maar geeft wel aan dat mogelijk locaties van gefuseerde rechtbanken (o.a. Almelo en Utrecht - red.) kunnen worden gesloten. Dit terwijl de rechters al dik 40 procent overwerk verrichten. Rechters niet blij, de Raad voor de Rechtspraak niet blij en zeker ook LAS niet blij omdat al eerder enkele keren aan de bestaanszekerheid van de Rechtbank Almelo en de penitentiaire inrichting De Karelskamp werd getornd. Onacceptabel voor Twente stelt de fractie LAS die geheel bestuurlijk Twente oproept om desnoods opnieuw op de barricaden te gaan, desnoods met twee vuisten richting Den Haag omdat minister Dekker vooralsnog de knip niet trekt en slechts het onderzoeksrapport van BCG bij de Tweede Kamer heeft gedropt.

Lees Facebook LAS of www.lokaalalmelosamen.nl

 
11-02-2019  

Provincie investeert 21 miljoen in veiliger verkeer

 

ZWOLLE – De provincie Overijssel heeft in totaal zo’n 21 miljoen euro toegezegd aan gemeenten om verkeersperikelen op te lossen. Het gaat om tientallen knelpunten waarbij de betrokken gemeenten ook zelf een greep in de kas moeten doen. Alle projecten samen vergen een totale investering van 60 miljoen euro voor zowel grotere als kleinere projecten.

In Almelo wordt in het centrum bijvoorbeeld de Bornsestraat tussen het van Dronkelaarsplein en de Oude Veemarkt gereconstrueerd. Nu vooral een ‘knelpunt’ ter hoogte van de PlusMarkt. Een ander punt is de Hospitaalweg parallel aan de Van Rechteren Limpurgsingel. Het bestuur van Avc Heracles klaagde ‘steen en been’ over de gevaarlijke gaten en slechte verlichting die hun voetballertjes per fiets moeten trotseren. Lokaal Almelo Samen (LAS) maakte er vorig jaar een ‘hot item’ van in de aanloop naar de gemeenteraadverkiezing van maart.
Ook in de planning een deeltraject van de fietssnelweg F35 van Almelo naar Wierden tussen de Aalderinkssingel en de Schuilenburgsingel en de onveilge situatie voor fietsers aan de Sluiskade ZZ. De gemeente wil nog dit jaar beginnen om knelpunten te verbeteren.

 
11-02-2019  

Infra-minister op werkbezoek in Twente

 

REGIO – Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen maakte vanmiddag een werkbezoek in Twente. Zij oriënteerde zich over de Twentse logistieke wereld bij de containerterminals in Almelo en Hengelo. De CTT-terminals hebben een directe lijn met de Twentse vestiging van CTT in de Rotterdamse haven via het water en spoor naar de CTT-spoorterminal in Bentheim (D) en kunnen daardoor ook over dezelfde douanefaciliteiten beschikken.

Twente-lobbyist Henk Bolk had de minister uitgenodigd om nog maar eens kennis te nemen van de verbindingsverbeteringen - zoals de verbreding van de A1, de A35/N35 richting Zwolle en de verdieping van de Twentekanalen - die de Twentse transportwereld wenst als groeiend ‘crossing point’ richting Oost Europa en Scandinavië maar ook voor de Euregio als directe overslag van containers voor bedrijven in de regio.

Directeur en grootaandeelhouder André Pluimers van Bolk Transport en Warehousing te Almelo en Hengelo gaf de minister namens de Twentse transportsector een inkijkje in de groei van het Twentse logistieke wereldje zoals o.a. op het Twentse XL Businesspark bij Almelo waar al voorzichtig wordt nagedacht over uitbreiding. ‘De investeringen leveren maximaal rendement op’, verkondigde Pluimers. Van Nieuwenhuizen nam de Twentse ontwikkelingen gaarne tot zich als portefeuillehouder Infrastructuur en Waterstaat.

UPDATE 12-02-2019
Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij in overleg gaat met de provincie Overijssel om knelpunten in de N35 op te lossen. Zij wil nut en noodzaak bespreken van volledige verbreding naar 4-baans weg tussen Almelo en Zwolle. Tot Wierden is dat al het geval en ook is eerder al besloten het traject tot Nijverdal te verbreden. Naast nut en noodzaak is ook financiering een punt van bespreking voor volledige trajectoptimaliserig tot Zwolle. Ook de Regio Twente wil van de N35 een volledige A35 maken om de economische regio's Zwolle en Twente beter met elkaar te verbinden.

 
13-02-2019  

Hellendoorn duikt diep in de rode cijfers

Enorme tekorten in het sociale domein
 

NIJVERDAL – ‘De gemeente Hellendoorn stevent af op een megatekort dat zijn gelijke niet kent’, meldt De Roskam. Donderdag wordt de gemeenteraad ingelicht over de structurele tekorten die blijkens De Roskam al 8 miljoeneuro bedragen en bij ongewijzigd beleid zelfs kan verdubbelen.
Het gaat om de taken in het sociale domein zoals jeugdzorg, het toekennen van lichte en zware huishoudelijke hulp, dagbesteding, verstrekking van hulpmiddelen en andere Wmo-gerelateerde kosten.
De gemeente Hellendoorn kan die tekorten niet blijven dragen en zal volgens ambtelijke notities links of rechtsom drastisch moeten ingrijpen om te voorkomen dat het onder provinciale curatele komt.

UPDATE: 14-02-2019
Poolse Landdag tijdens informeren Hellendoornse gemeenteraad. Dit jaar nog 5,3 miljoen euro bezuinigen en volgend jaar nog eens 6,7 miljoen euro rekent de ambtelijke top de gemeenteraad voor. Signalen van de werkvloer kwamen niet door de betonlaag van het manegement, schrijft De Roskam. Twijnstra Gudde moet voor 1 maart 'bevindingen' op schrift stellen.

 
14-02-2019  

Subsidie voor Canadese Begraafplaats Holten


Impressie renovatie en uitbreiding (smallere deel) van het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats te Holten.
© Jaap Kluin Architecten
 

RIJSSEN/HOLTEN – De renovatie en uitbreiding van het uit 2011 stammende Informatie- en Herdenkingscentrum op de Canadese Begraafplaats in Holten kan waarschijnlijk nog dit jaar beginnen. Op de laatste dag van januari stemde de gemeenteraad van Rijssen/Holten in met een subsidie van 150.000 euro. De gemeentelijke subsidie is een voorwaarde van bijdragen vanuit de Provincie Overijssel en het nationaal Fonds voor de Vrede die eerst dan respectievelijk 150.000 en 300.000 euro beschikbaar stellen.

Naast een renovatie ligt eveneens een uitbreiding in het bouwplan opgesloten. Met de investering ligt in het verlengde dat het nieuwe Informatie- en Herdenkingscentrum ook jongeren wil voorlichten over de Tweede Wereldoorlog en oorlogen en slachtoffers in het algemeen. Middels huidige technieken moet het informatiecentrum tevens een ‘experiencecenter’ worden waarin via digitale technieken  om verhalen over oorlogszucht, bezetting, angstdromen en vrijheidszucht nog pregnanter te presenteren. Het bezoek aan het Informatie- en Herdenkingscentrum is al jaren stijgende, vooral door jongeren.
Op de begraafplaats van de Holterberg zijn 1.394 oorlogsslachtoffers van voornamelijk Canadese geallieerden begraven.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
14-02-2019  

Vracht Almelo-De Haandrik weer op niveau

 

ALMELO/ZWOLLE – Het vrachtverkeer over het kanaal Almelo – De Haandrik zit in tonnage weer op het niveau van 2002 toen circa 220.000 ton en vise-versa  werd verscheept tussen voornoemde locaties. Sinds 2001 was het aantal tonnages en scheepsbewegingen tanende, hetgeen resulteerde in een opwaardering van het kanaal in 2014 door de capaciteit te vergroten tot schepen van 700 ton. De provincie trok er 18 miljoen euro vooruit en de Rekenkamer Overijssel oordeelde in november 2016 nog dat deze investering feitelijk was verspild en verdere opwaardering naar schepen van 1.000 ton zinloos zou zijn omdat de jaarcijfers 2015 met amper 110.000 ton nagenoeg hetzelfde beeld toonden als de crisisjaren 2011 t/m 2013.

Twee maanden na uitbrengen van het rapport van de Rekenkamer echter toonde 2016 een lichte groei naar een tonnage van 127.772 ton en en in 2017 een verdere forse groei naar 233.334 ton, cijfers vergelijkbaar met het beginnende dalingsjaar 2002. In 2018 wederom een lichte stijging naar ruim 224.000 ton. Wel werden daarvoor onevenredig meer scheepsbewegingen geteld maar dat heeft  aannemelijk te maken met de lage waterstanden het afgelopen jaar (2017/967 en 2018/1098). Ook op andere binnenwateren voeren schepen met minder lading vanwege de kritisch lage waterstanden.

Recreatievaart tanende
Betreffende de recreatievaart op het kanaal Almelo – De Haandrik zijn de cijfers juist dalende (2017/1275 en 2018/1102). Die daling kan mogelijk haar oorzaak vinden in het cancelen van de Almelose Havendagen die voorgaande jaren en stroom van varende recreanten van de havendagen in Coevorden naar Almelo trok.

Opwaardering Twentekanalen
Gelet op de sterke stijging van vracht over water en vice versa Rotterdam - Twente (Hengelo/Almelo) wordt al jaren gewerkt aan capaciteitsvergroting van de Twentekanalen. Zo wordt de sluis bij Eefde vergroot en worden de kanalen verdiept en deels verbreed. Bij de containerterminal in Almelo (XL Businesspark Twente) wordt een zwaaikom aangelegd. Wel is er vertraging vanwege mogelijk toenemend kwelwater. Een aanbesteding liep derhalve vertraging op.
Een verdere opwaardering van het kanaal Almelo - De Haandrik lijkt verder weg. De laatste capaciteitsvergroting uit 2014 bezorgt aanwonenden ter hoogte van Geerdijk de nodige vochtproblemen. Provincie Overijssel is nog aan het 'uitdokteren' hoe die problemen kunnen worden verholpen. 

Rapport Rekenkamer november 2016

 
19-02-2019  

VVD Hellendoorn wil weth. Beintema kwijt

 

NIJVERDAL - De positie van wethouder Beintema van Financiën en WMO is volgens de VVD in Hellendoorn onhoudbaar vanwege de oplopende tekorten der gemeente Hellendoorn en het 'Gaat u maar rustig slapen'-toontje van de wethouder. De driekoppige fractie van de VVD vindt trouwens dat ook burgemeester Raven uitermate zwak opereert door te  pappen en nat te houden. Beintema  (CDA) houdt de raad volgens de VVD voor dat die zich geen zorgen moet maken en Raven wil volgens de VVD schouder aan schouder te strijden' om de tekorten het hoofd te bieden. Van 'deze manier van besturen' schrijft de VVD zich nadrukkelijk te distantiëren.
In een chaotische vergadering werd de gemeenteraad afgelopen donderdag zoals op deze site gemeld op de hoogte gebracht van een extra tekort van (voorlopig) drie miljoen euro over vorig jaar en moet er dit jaar nog eens zo'n vijf miljoen worden bezuinigd.  En daarmee zal het nog niet gedaan zijn. Bovendien bleek ter vergadering dat waarschuwingen van ambtenaren van de werkvloer niet doordrongen tot het management, laat staan het college. Voor de VVD is de maat nu vol en het vertrouwen in de politiek verantwoordelijke wethouder weg.
Het is naar de mening van de VVD 'onvoorstelbaar' dat de verantwoordelijk wethouder Beintema met Financiën en WMO in de portefeuille zich in de raadszaal 'verstopte' voor de raad en medewerkers de kolen uit het vuur liet halen. 'Dat neemt echter niet weg dat de heer Beintema wel (politiek) verantwoordelijk is en blijft. Hiervoor kan de heer Beintema dan ook niet weglopen en wij hopen dan ook dat de wethouder zijn verantwoordelijkheid neemt.'
bron: De Roskam

Lees ook: Hellendoorn duikt diep in de rod cijfers

 
22-02-2019  

Tubbergen moet woonwagens tolereren

 

TUBBERGEN – Na de affaire van de loonslaaf door een veroordeeld echtpaar dat een standplaats had op een klein woonwagenkampje in de gemeente Tubbergen, dacht die gemeente van die standplaatsen af te komen. Zij het dat het College voor de Rechten van de Mens de gemeente terugfloot. Onder het ‘woonwagenvolk van weleer’ is door nazaten een beweging op gang gekomen om het recht in het wonen van een woonwagen weer toegankelijker te maken. Demonstraties bij meerdere gemeenten volgden en Tubbergen kreeg het verzoek voor het vestigen van twee families in het ‘braakliggende’ kampje. Daar wilde de gemeente niet aan toegeven, maar herziet nu haar mening naar aanleiding van het commentaar door het College voor de Rechten van de Mens.

 
22-02-2019  

Snel, laatste recordweek IJsbeelden Festival

 

ZWOLLE - Met nog een week te gaan heeft het IJsbeelden Festival de magische grens van 100.000 bezoekers bereikt.
Het evenement startte op 15 december bij de IJsselhallen in Zwolle. Na de succesvolle kerstperiode is ook de drukte nadien aangehouden. De bezoekers komen uit heel het land zelfs uit het buitenland. Bezoekers plakken er vaak een “dagje Zwolle” aan. Zeker de 55 plussers die gebruik maken van de NS actie, zij bezoeken bijna allemaal de binnenstad van Zwolle. Ook koppelt menig bezoeker een overnachting aan het bezoek aan het IJsbeelden Festival en Hanzestad.
Organisator Broekaart is reuze gelukkig met het fantastische resultaat. Nadat afgelopen jaar het evenement nog voor aanvang geannuleerd moest worden kon de tegenstelling met dit jaar bijna niet groter zijn. “Het  is een zeer bewogen jaar geweest, een rollercoaster was er niets bij. Het was soms knokken tegen beter weten in maar met bloed, zweet en tranen en steun van diverse investeerders hebben we uiteindelijk dit resultaat bereikt, het knokken is de moeite waard geweest” aldus Broekaart.
Broekaart onderstreept dat het vertrouwen van de Gemeente Zwolle en de daaraan gekoppelde subsidie heel belangrijk was om het evenement overeind te houden. Het vertrouwen van de gemeente Zwolle zorgde ervoor dat ook andere investeerders in het IJsbeelden Festival gingen geloven. Zij zorgde uiteindelijk voor de benodigde liquiditeit die nodig is om een dergelijk evenement te kunnen organiseren.
Hoewel het IJsbeelden Festival nog maar tot 3 maart duurt is de organisatie nu ook al druk met aankomend IJsbeelden Festival. Het ijs daarvoor moet volgende maand alweer besteld worden. Ook wordt er hard nagedacht over het thema van aankomende editie. Aan de hand van de ervaring van dit jaar worden er diverse verbeter punten voor aankomend jaar uitgewerkt. Op drukke dagen gaat de organisatie werken met tijdsloten, ook wordt het evenement vergroot zodat het publiek meer zijn eigen weg kan bepalen tussen de ijsbeelden.
Het aankomende IJsbeelden Festival wordt georganiseerd van 14 december 2019 tot en met 1 maart 2020. De locatie zal weer de IJsselhallen in Zwolle zijn.
 

 
23-02-2019  

Redding Fc Twente lijkt nabij

 

ENSCHEDE – Hoopvolle berichtgeving van en over Fc Twente heeft de laatste jaren geleerd dat telkens enige scepsis nodig was. De club uit het Enschedese werd onder leiding van de vroegere advertentieverkoper en latere directeur Munsterman van het krantenconcern Wegener opgestuwd naar de top van het vaderlands voetbal, maar ging onder diens leiding ook financieel onderuit. Massaal en vaak liep de ‘aanhang’ te hoop om de gemeente Enschede en de KNVB te bewegen niet onmiddellijk ‘de stekker uit het Enschedese voetbalbedrijf te trekken’ en niet zonder succes. De KNVB gaf bij herhaling uitstel voor het inleveren van jaarcijfers en verleende ook nog eens een licentie voor de eerste divisie om ruimte te geven voor een sportieve come back  en onlangs nog gaf de gemeente Enschede de club uitstel tot 1 maart om met een gedegen saneringsplan te komen. Dat lijkt nu nabij waarbij de redding voor het grootste deel uit Rijssen komt.
Reggeborg Beheer van de Rijssense bouwfamilie Wessels had via onderhandelaar René Kuipers al beloofd alle financiering uit het Twentse bedrijfsleven te verdubbelen om zo 14 miljoen euro garantie te kunnen waarborgen voor twee seizoenen exploitatiekosten in de eerste divisie. De club laat nu weten dat dit waarschijnlijk dinsdag a.s. rond komt als op uitnodiging van de Twentse Ondernemers Sociëteit (TOS) zo’n 100 ondernemers bij elkaar komen om gezamenlijk het ‘gat’ van 1,4 miljoen euro te dichten. De ondernemers moeten dan 7 euroton op tafel leggen en Reggeborg doet dan de rest. Als dat dus lukt, kan Fc Twente volgende week met een ‘gedekt’ financieel herstelplan aankloppen bij de gemeente Enschede, die op haar beurt dan een besluit kan nemen over de schulden van de club aan de gemeente en de bijbehorende eerder uitgestelde betalingsregeling.
In sportieve zin lijkt de club goed op weg om zelfs binnen een jaar terug te keren in de eredivisie. De club staat momenteel 11 punten los van naaste concurrent Fc Den Bosch.

Update: 26-2-2019
De bijeenkomst op initiatief van TOS en Fc Twente heeft een half miljoen euro aan toezeggingen opgeleverd. Van de aanwezigen zegden 50 sponsoren een extra bedrag van 10.000 euro toe. Reggeborgh, het beleggersvehikel van de familie Wessels in Rijssen zette daarbij de verdubbelaar in zodat nog een 'gat' rest van 4 euroton om ook een onverhoopt tweede seizoen in de eerste divisie te kunnen uitkomen indien promotie niet lukt. Met de toezeggingen heeft FcTwente wat meer rust om het resterende deel binnen te halen.
Deze dekking is een vereiste van de gemeente Enschede als 'borg' dat de schuld van 55 miljoen euro niet nog verder oploopt. Ook kunnen voorzichtig afspraken worden gemaakt over de inlossing van de enorme schuld.

 
27-02-2019  

Provincie maakt weg vrij voor mestvergisting


De futuristische vroegere overstort-hal van Twence wordt omgebouwd tot mestvergistingsinstallatie.Met de realisatie zet Twence opnieuw een grote stap als energieleverancier.
 

ZWOLLE/ALMELO/ZENDEREN – Provinciale Staten heeft ingestemd met de realisatie van een mestvergistingsinstallatie op de voormalige stortplaats Elhors-Vloedbelt tussen Almelo en Zenderen. Het Overijssels bestuur negeert daarmee alle bezwaren van de gemeente Borne en inwoners van Zenderen die de groene buffer tussen Almelo en Zenderen willen handhaven.
De mestvergistingsinstallatie moet een eind maken aan het mestoverschot in Twente. Boeren met mestoverschot zijn verplicht te leveren. De installatie krijgt een jaarcapaciteit van 5 miljoen kubieke meter biogas dat direct aan het gasnet wordt geleverd. De energieopbrengst is vergelijkbaar met 84.000 zonnepanelen of drie windmolens. Het plan ligt na 6 maart gedurende 6 weken ter inzage voor mogelijk indienen van bezwaren.

Het groene licht voor de mestvergistingsinstallatie is mogelijk ook een domper voor de plannen van de ‘Noorse Broeders’ die aanpalend een groots ontmoetingscentrum willen realiseren voor de zich tegenwoordig Christelijke Gemeente Nederland noemende organisatie. Ook tegen dat plan is verzet door omwonenden en door inwoners uit Zenderen. De ‘Noorse Broeders’ liggen landelijk eveneens onder vuur vanwege vermeende misstanden binnen de landelijke organisatie. Ook kan nader onderzoek voor mogelijk een ontsluitingsweg vanuit Borne nog problemen opleveren. Dit vanwege de overbelaste verkeerssituatie in Zenderen.

Archief
Terug naar vorige pagina