Overijssels Nieuws


Plaatsing  
 
03-02-2014  

Provincie wil ruimte voor Agroparken


Agropark met diverse grootschalige agrarische activiteiten.

Afbeelding: InnovatieNetwerk
 

ZWOLLE – Gedeputeerde Staten van Overijssel wil ruimte voor Agroparken in de provincie toestaan. In zogenoemde Agroparken worden grootschalige agrarische activiteiten bij elkaar gebracht. Volgens GS is dat goed voor het milieu omdat er dan grootschalig op energie bezuinigd kan worden en ook het aantal transportbewegingen in hoeveelheid afneemt.

Jan de Wilt van InnovatieNetwerk is één van bedenkers van het Agropark. Hij vindt het jammer dat de Agroparken nooit van de grond zijn gekomen. Volgens hem is de grens aan de groei van boerenbedrijven op het platteland wel bereikt.
"Om bijvoorbeeld varkens- en pluimveehouderijen toch een kans te geven zich te blijven ontwikkelen, moet je de bedrijven van het platteland halen en vestigen op een bedrijventerrein. Dat is ook nog eens beter voor de dieren zelf, want door de schaalsprong die ondernemers kunnen maken kan er ook veel meer geld geïnvesteerd worden in zaken als dierenwelzijn en milieu."

Het idee van een Agropark is al 14 jaar oud, maar dat kwam nooit van de grond, ook vanwege de tegenstand tegen grootschalige dierhouderij. Organisaties als Wakker Dier maken zich grote zorgen over het welzijn van de dieren en vrezen het risico op uitbraken van dierziekten. Ook vindt men dat dieren niet thuis horen op een industrieterrein, maar juist op het platteland. Bij Rotterdam sneuvelde een plan voor een Agropark in het havengebied toen het de bevolking duidelijk werd dat er dan varkensstallen zouden komen van enkele verdiepingen hoog.

De tegenstand bemoeilijkt het aanwijzen van locaties. Reden waarom GS van Overijssel feitelijk geen gebied binnen Overijssel aanwijst. In het verleden werd de buurtschap Fortwijk benoorden Vriezenveen aangewezen voor grootschalige varkenshouderij, maar de gemeente Twenterand verzette zich daar jaren tegen met allerlei ‘kunstgrepen’ waardoor aanvragers afhaakten.
Concreet ligt er nu een onderzoek voor de gemeente Almelo die wil meewerken aan een Agropark tussen Almelo en Vriezenveen. Te beginnen met 20 ha om de bevolking te laten wennen. Maar uiteindelijk uit te breiden naar zo’n 130 ha.
De gemeente kocht er in de afgelopen jaren juist agrariërs weg om er 4.500 woningen te bouwen. De bouwcrisis gooide echter roet in het eten, waardoor de gemeente Almelo vele miljoenen euro’s verloor en de grond weer afwaardeerde naar agrarische waarden. Voor de gemeente wordt het dus zeker geen winstgevende zaak.
De gemeente Almelo, InnovatieNetwerk en de Universiteit van Wageningen werken eendrachtig samen om het plan benoorden Almelo van de grond te tillen. Twenterand is daar vierkant tegen en heeft iets in de melk te brokkelen omdat 38 ha. Almelo’s grondbezit binnen de gemeente Twenterand ligt. Ook de buurtschap Aadorp dat onder de gemeente Almelo valt, is vierkant tegen. Het dorp dreigt te worden ingesloten tussen bedrijventerreinen en het Agropark. De race is dus nog niet gelopen, want in verkiezingstijd is dit een heikel onderwerp. Niet voor niets dat wethouder Gerrit van Woudenbergh (VVD) dit graag nog voor de gemeenteraadsverkiezing er door had gejast!

GS van Overijssel wil dus wel de ruimte scheppen, maar laat de finale besluitvorming aan gemeenten over. Of Provinciale Staten van Overijssel daar net zo overdenkt, moet nog maar worden afgewacht. Woensdag a.s. wordt daarover vergaderd en het kan maar zo zijn dat Provinciale Staten het college van GS zal terugfluiten.

RTV Oost wijdt dinsdagmiddag om 17.30 uur in het radioprogramma Boeren Burgers Buitenlui uitgebreid aandacht voor de mogelijke komst van Agroparken in Overijssel.
Misschien dat ook nog wel ter sprake komt dat varkenshouders bij opname in het ziekenhuis automatisch in isolatie worden opgenomen om eerst volledig te worden getest op Meticillineresistente Staphylococcus aureus. Eerder onderzoek wees uit dat 1 op de 4 varkenshouders is besmet met dit virus.


Staphylococcus aureus bij veehouders

 
04-02-2014  

Fusie tot Twentestad geeft pas powerrrrr

 

ALMELO – Tijdens de bijeenkomst van Zakelijk Almelo maandagavond in het Theaterhotel, pleitte de Enschedese burgemeester Peter den Oudsten onomwonden voor een fusie van de Netwerksteden Almelo, Borne, Hengelo en Enschede. Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld onderstreepte die visie en maakt zich feitelijk al jaren onderdanig aan Enschede. Bedenkelijker waren burgemeester Sander Schelberg van de gemeente Hengelo en zijn Bornse collega Rob Welten. Toch werken de gemeente al veel samen en zijn diverse ambtelijke diensten al samengevoegd zoals de sociale recherche en het belastingkantoor Twente voor heffing en inning van gemeentelijke lasten.
Burgemeester Theo Schouten van de gemeente Oldenzaal nodigde zichzelf uit voor dit burgemeestersdebat o.l.v. vragensteller Martin Steenbeeke. Schouten speelde meer een afstandelijke rol omdat de gemeente Oldenzaal deels samenwerkt met de Netwerksteden maar ook met de gemeenten in Oost Twente. Ook burgemeester Rob Welten (Borne) gelooft niet in van boven gedropte ideeën maar zoekt juist draagvlak van onderaf voor clustering.
Feit is ook dat de plattelandsgemeenten in Twente zich juist afzetten tegen de stedelijke clustering omdat zij verlies van invloed vrezen en meer de lobby richting Zwolle zetten waar het provinciebestuur zetelt.
Volgens Den Oudsten had Twente meer kans op vestiging van het hoofdkwartier van Politie Oost gehad, indien de Netwerksteden al een gemeente Twentestad met 300.000 inwoners hadden gevormd. Nu zit dat hoofdkwartier in Apeldoorn.
De mening van Den Oudsten werd onderstreept door Mr. Ger Vermeulen. De topman van de Rechtbank in Almelo is van mening dat het behouden van de rechtbank voor Twente een dubbeltje op zijn kant is geweest en dat zou met één Twentestad geen enkel probleem hebben gevormd. Nu zit de top in Zwolle met een justitieel bolwerk van 900 personeelsleden.

Gewezen werd door Den Oudsten op ontwikkelingen zoals rond de UT en de kennisontwikkeling in Twente als kanshebbers voor economisch perspectief. De Hengelose burgemeester Schelberg wees in deze op het realiseren van de campus in Hengelo die door Thales wordt ontwikkeld. Een investering van 50 miljoen euro.
Den Oudsten liet niet na op te merken, dat door echte bundeling van krachten Twente pas echt met de vuist op tafel kan slaan in Den Haag. Hij was het dan ook niet geheel eens met minister Henk Kamp van economische zaken die Twente onlangs lovend toesprak tijdens het jaarlijkse Twente Diner. Ten aanzien van de binnensteden waren de burgemeesters somberder. Den Oudsten: “Twente moet scherper kiezen. We trekken de drie binnensteden (Enschede, Hengelo, Almelo – red.) niet meer overeind. Daar moet Twentebreed over worden gebrainstormd”. Volgens Den Oudsten is er een teveel aan vierkante meters detailhandel in Twente.

Het burgemeestersdebat vond plaats nadat 10 jaar geleden bij de oprichting van Zakelijk Almelo, de burgemeesters ook al met elkaar in debat gingen. Dat de kloof in het Twentse burgemeesterslandschap groot is, staat echter vast en werd nog eens onderstreept door de in afwezigheid schitterende burgemeester van Wierden, Henk Robben. Wierden, dat qua ligging toch als een buitenwijk van Almelo kan worden beschouwd, zoekt juist de samenwerking met Twenterand, Hellendoorn en Rijssen/Holten.

Fotoreportage: Coen Mulder

Fotoreportage (9 foto's)...

 
04-02-2014  

Fikse regionale investering in de arbeidsmarkt

  ENSCHEDE - Het ROC van Twente krijgt vanuit de Human Capital Agenda van de Regio Twente een subsidie van € 304.687,- voor het uitvoeren van projecten die de Twentse arbeidsmarkt in 2014 stimuleren. De projecten vallen onder het Twents Arbeidsmarktperspectief 2020 en worden onder de regie van het ROC uitgevoerd. Projecten die met deze subsidie uitgevoerd worden zijn onder andere startersondersteuning, meer aandacht voor innovaties vanuit het onderwijs in de zorg en meer ondernemerschap in met name het beroepsonderwijs. De prestatieovereenkomst is op 3 februari ondertekend door John van der Vegt, bestuursvoorzitter ROC van Twente, en Pieter van Zwanenburg, portefeuillehouder economie van Regio Twente.

Pieter van Zwanenburg over de rol voor het ROC: "Het ROC van Twente is een belangrijke organisatie voor de Twentse arbeidsmarkt. Het steekt hiermee haar nek uit om de uitvoering van ons Twents Arbeidsmarktperspectief concreet in te vullen. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze de afgesproken prestaties - die we vanuit Regio Twente financieel ondersteunen met deze subsidie - zullen halen.”

Lees verder...

 
09-02-2014  

Respectloze diefstal van oorlogsmonument

 

VRIEZENVEEN – Een respectloze koperdief heeft in Vriezenveen het bronzen monument voor oorlogsslachtoffers gestolen. Zondagochtend werd de diefstal ontdekt en de diefstal moet dus in de nacht of late avond vooraf gestolen zijn. Het beeld van ruim een meter hoog is spoorloos.

 
10-02-2014  

WWB Dinkelland in uitvoering bij Almelo?

 

DINKELLAND – De gemeente Dinkelland overweegt om de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand onder te brengen bij de gemeente Almelo. Uit een adviesrapport van het bureau Kooyenga blijkt dat de schaal van Dinkelland en Tubbergen (ook samen) te klein is om een goede kwaliteit te leveren. Tubbergen heeft de uitvoering al sinds enige jaren uitbesteed bij de gemeente Almelo. Daar komt bij dat Tubbergen ook al sinds jaar en dag de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening heeft ondergebracht bij het samenwerkingsverband Soweco (Almelo, Hellendoorn, Rijssen/Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden).
Ook dat wordt nu onderzocht door de gemeente Dinkelland, die dat nu zelf nog uitvoert onder de werkvoorziening Dinkelland Werkt, na de teloorgang van het voormalige TopCraft.
De gemeente Almelo heeft in bilaterale gesprekken al laten weten daar positief tegenover te staan.

 
11-02-2014  

Dr. Jansen Steur veroordeeld tot 3 jaar cel


Foto: Jan Bril
 

ALMELO – De Enschedese neuroloog Ernst Jansen Steur is door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot drie jaar cel. Hem werd ten laste gebracht patiënten zwaar lichamelijk en psychisch letsel te hebben toegebracht. Ook werd hij schuldig verklaard aan de zelfmoord van een patiënt door een verkeerde diagnose te hebben gesteld.
Dr. Jansen Steur werd eerder al door het medisch tuchtcollege geschrapt uit het BIG-register, zodat hij zijn vak niet meer mag uitoefenen.
Dr. Jansen Steur stelde, als neuroloog verbonden aan het Medisch Spectrum Twente, bij veel patiënten verkeerde diagnoses mede door een medicijnverslaving. Dat pleitte hem volgens rechter Marcel Bordenga niet vrij van verantwoording.
Voor zover bekend is het de eerste keer in Nederland dat een arts strafrechtelijk wordt veroordeeld voor medische missers.
De verwachting is dat Dr. Jansen Steur hoger beroep zal aantekenen met name betreffende mede schuldig zijn aan zelfmoord van een patiënt.

<< De enorme internationale media-aandacht zorgde wel voor een lichte strafvermindering.

 
13-02-2014  

Glasvezel Tubbergen en Twenterand in 2014 klaar

  ALMELO - Cogas Infra uit Almelo gaat verder met de aanleg van het glasvezelnetwerk in zijn verzorgingsgebied. Dit jaar nog worden de kernen in de gemeenten Tubbergen en Twenterand voorzien van glasvezel. Daarna zet Cogas ook de schop in de grond in de plaatsen van de gemeenten Dinkelland. Cogas heeft dit project in zijn geheel aanbesteed, waarbij aannemer BAM Infratechniek uit Ootmarsum de opdracht heeft binnengesleept. In totaal gaat het om bijna 20.000 aansluitingen.
Lees verder...

 
17-02-2014  

Succesvol traineeship bij ter Steege Groep


Ronald Kogelman (links) ontvangt uit handen van Hans ter Steege (algemeen directeur Ter Steege Groep) de TopS Award.
Foto: Ter Steege Groep.
  RIJSSEN – Bij de Ter Steege Groep in Rijssen heeft Nijverdaller Ronald Kogelman een intensief tweejarig werk- en opleidingstraject doorlopen. Kogelman (24) studeerde bouwkunde aan de Windesheim in Zwolle waarna via het TopS Traineeship bij de Ter Steege Groep in twee jaar allerlei functies werden doorlopen bij de diverse bedrijfsonderdelen van de groep. De zo verkregen brede kijk op de bouw- en vastgoedbranche vormt voor Kogelman een prachtige basis voor een verdere succesvolle loopbaan.

Het TopS Traineeship (post-HBO bedrijfskunde en ‘Bouwen aan de bestaande woningvoorraad’) werd afgesloten met de overhandiging van een getuigschrift en aandenken in de vorm van de glazen TopS Award die de Ter Steege Groep uitdeelt aan succesvolle trainees.
Hierdoor heb ik het maximale uit mijn traineeship gehaald! Een aanrader voor elke ambitieuze afstudeerder!”, aldus de enthousiaste Nijverdaller. Inmiddels heeft hij zijn definitieve werkplek gevonden: Ronald wordt verkoopbegeleider bij Ter Steege Bouw Vastgoed in Apeldoorn. Hier gaat hij zich bezig houden met de verkoop en ontwikkeling van diverse woningbouwprojecten in Gelderland en Utrecht.
Lees verder...

 
23-02-2014  

Eerste grote carnavalsoptocht in Albergen.

 

ALBERGEN – De eerste grote Carnavalsoptocht in de regio is traditioneel in Albergen waar de Carnavalsvereniging de Alberger Bökke elk jaar de organisator is van de eerste grote tocht van Twente. Tussen de grote praalwagens, muziekkorpsen en dweilorkesten is er altijd ook voldoende gelegenheid voor de loopgroepen, paren en eenlingen om hun creativiteit te etaleren en zoals elk jaar kwamen er weer duizenden belangstellenden naar Albergen om te genieten van deze kwalitatief hoogstaande optocht.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (113 foto's)...

 
25-02-2014  

CDA Kamerleden toerden door Twente

 

ALMELO – CDA Tweede Kamerleden Sybrand Buma, Eddy van Hijum en Pieter Omtzigt toerden vandaag door Twente. In Almelo werd een bezoek gebracht aan Kersten Revalidatietechniek waar gebruikte rolstoelen e.d. worden opgeknapt of gerecycled. Een manier van werken die landelijk gezien miljoenen euro’s aan kosten in de zorg kan besparen.
Ook werd in Nijverdal een kijkje genomen rondom de ontwikkelingen aan de N35, het ‘karrespoor’ van Almelo naar Zwolle. In Enschede werd een gesprek aangegaan met studenten van Student Union van Universiteit Twente, samen met RONA werd in Oldenzaal aandacht besteed aan de gevolgen voor de steden van het toenemende vrachtvervoer per spoor, werd bij tankstation Roeleveld Rolink in Denekamp aangehoord wat de gevolgen zijn van de accijnsverhoging op brandstoffen, sigaretten en drank, werd de gastvrijheid aanschouwd van ziekenhuis ZGT in Hengelo en werd de leerzame dag afgesloten in Kulturhus De Bijenkorf te Borne.

Fotoreportage: Jan Bril

 

Fotoreportage (35 foto's)...

 
26-02-2014  

Deventer koploper in leegstand kantoren

 

ENSCHEDE – Volgens DTZ Zadelhoff behoort de gemeente Deventer inmiddels tot de koplopers in leegstand van kantoren in Nederland. In de stad aan de IJssel staat bijna 100.000 m2 kantoorruimte leeg, dat is een percentage van 27 procent.
In alle steden in Overijssel is de leegstand toegenomen m.u.v. Zwolle waar het percentage zakte naar 17 procent en dat is toch nog hoger dan het landelijke gemiddelde.
In de vijf Overijsselse steden staat ruim 400.000 m2 leeg. Volgens de Arbonorm van 8m2 per werkplek is dat ruimte voor 50.000 mensen.
In 2012 was de leegstand al hoog, maar door nieuwbouw nam het totaal in 2013 nog toe van 2.026.000 naar 2.059.000 m2.

Ook de nationale overheid draagt bij aan een verschuiving in de kantorenmarkt. Zo concentreert justitie, politie en belastingdienst zich op een beperkt aantal steden en eigen gebouwen vanwege bezuinigingen.
De belastingdienst Oost bijvoorbeeld in Enschede, maar dat gebouw is te klein en voldoet niet meer aan de Arbonormen. Nieuwbouw of huren is het alternatief, maar waarom Hengelo en Almelo dan moeten sluiten?

Overzicht leegstand vijf Overijsselse steden eind 2013:
Almelo: 194.000 m2, 20% (15%)
Deventer: 362.000 m2, 27% (20%)
Enschede: 444.000 m2, 18% (17%)
Hengelo: 281.000, 24% (20%)
Zwolle: 778.000 m2, 17% (18%) 

Archief
Terug naar vorige pagina